Postępowanie rozwodowe tworzy rozmaite kwestie oraz skutkuje zawikłaniami związanymi z porozumieniem byłych małżonków. Niełatwą sprawę gmatwa okoliczność, gdy rozłączonej rodzinie mamy dzieci. Często sąd zostawia opiekę nad dzieckiem jednemu rodzicowi, a drugiemu pozostaje dysponowanie okresowymi odwiedzinami. Alimenty na dzieci to także postanowienie sądu, najczęściej podejmowane podczas rozprawy rozwodowej. Jak postępować, aby szybko je otrzymać? Jak dopilnować wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego Środki utrzymania i wychowania – w taki sposób litera prawa definiuje pojęcie alimentów. Gdy dziecko nie może utrzymać się we własym zakresie koszty jego utrzymania i zapewnienia przyszłości ponoszą rodzice. Praktyka sądowa nie definiuje limitu lat. Kiedy zasądza się obowiązek alimentacyjny? Dzieje się to zazwyczaj przy: – sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny); – w sprawie o rozwód; – podczas wydania decyzji o separacji; – w przypadku zawarcia ugody od sądu lub mediatora; – postępowaniu zabezpieczającym; – w przypadku potwierdzonej notarialnie deklaracji rodziców, której przed sądem należy nadać wykonalność.

Były wspólmałżonek, który nie płaci alimentów. Co zrobić w tej sytuacji?

Najpierw trzeba powiadomić komornika który zainicjuje procedurę egzekucji. Jego interwencja to działanie mogące pomóc wyegzekwować pieniądze należne zasądzone przez prawo oraz należące do zabezpieczeń. Odzyskuje on także pieniądze ustalone w ugodzie sądowej bądź umowie na skutek mediacji, jak i należności określone w umowie alimentacyjnej sporządzonej przed notariuszem, opatrzonej przez sąd klauzulą wykonalności. Do rozpoczęcia jego procedur musimy mieć wniosek o wszczęcie egzekucji oraz jego zatwierdzenie przez sąd. Niestety poza wizytami w sądzie rozwód Kraków ostatnimi czasy stał się miastem, w którym tego typu sprawy załatwiane są ze zwiększoną liczbą rozstrzygnięć.

Wzywamy komornika do czynności – co z alimentami?

Urzędnikowi trzeba najpierw podać wszystkie posiadane dane odnośnie dłużnika – jego adresy, stan posiadania, miejsce pracy. Kiedy nie ma odpowiednich danych, podmiot administracyjny i tak obowiązany jest ustalić wielkość majątku i dochodów alimentodawcy oraz jego miejsca zamieszkania. Jeśli bezskutecznie, obowiązek zgromadzenia tej wiedzy przechodzi na organa ścigania. Bezskuteczność działań nie może być przyczynkiem do zrezygnowania z postępowania.